ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งเกณฑ์นักเรียน ป.1/2561

เอกสารดาวน์โหลด : แจ้งเกณป.1.2561.2.pdf

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
เรื่องให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยบิดา มารดา และผู้ปกครองของเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (วันเวลาราชการ)
ณ ห้องธุรการ (อาคาร ๓ ชั้น ๒) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
เอกสารที่ต้องนำมา
๑.สำเนาสูติบัตร  จำนวน ๑ ฉบับ
๒.สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก  จำนวน ๑ ฉบับ
ในวันและเวลาที่ทำการเท่านั้น

  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

<< กลับ