ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

นักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

21 22 43  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

23 20 43  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

23 20 43  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

22 21 43  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

22 21 43  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

22 20 42  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 IEP

15 19 34  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 IEP

14 21 35  

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

162 164 326  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

23 24 47  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

23 22 45  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

24 23 47  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

23 21 44  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 IEP

15 19 34  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 IEP

14 21 35  

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

122 130 252  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

20 28 48  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

27 22 49  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

27 24 51  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

25 23 48  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 IEP

15 18 33  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 SM - IEP 

13 22 35  

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

127 137 264  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

30 19 49  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

22 23 45  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

23 22 45  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

25 21 46  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 IEP

14 21 35  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 SM - IEP

12 23 35  

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

126 129 255  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

23 26 49  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

24 22 46  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

23 23 46  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

24 24 48  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 

25 21 46  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 IEP

15 21 36  

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

134 137 271  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

17 33 50  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

24 24 48  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

24 25 49  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

23 24 47  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 

24 23 47  

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

112 129 241  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

21 19 40  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 IEP

16 22 38  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

26 16 42  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

63 57 120  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

18 18 36  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 IEP

27 14 41  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

25 10 35  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

70 42 112  

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

783 826 1,609  

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

133 99 232  

รวมนักเรียนทั้งหมด

916 925 1,841