ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบางเหนียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ โดยหลวงเสริมวิชาพูน (ธรรมการจังหวัด) และนายหยอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ครูใหญ่ คนแรก คือนายต่ายสาน ตายนะศานติ ...

ปรัชญาของสถานศึกษา
"ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ"

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

>> อ่านทั้งหมด

รางวัลพระราชทาน

To Be Number One 2018

วิดีโอ

ใบสมัครใบสมัครเข้าร่วม โครงการ English Summer Camp
โปรแกรม English Summer Camp 2018
ประกาศรายชื่อและสถานที่เรียนชุมนุม 2560

>> อ่านทั้งหมด

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 2558
วันคริสต์มาส 2015
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษา

>> อ่านทั้งหมด

อบรมทำหนังสือเล่มเล็ก
อบรม โครงการผลิตสื่อเพื่อน้อง
อบรมการพัฒนาสมรรถนะครู

>> อ่านทั้งหมด

 

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลบรรยายธรรม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม