ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ประกวดเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” ระดับประเทศ

จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” ระดับประเทศ
ณ ห้องออดิทอเลียม ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 กันยายน 2558

โดยชื่อทีม A Ha Hero ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1.ดช.ชิตวัน เป็นสุข
2.ดช.วรวิช ชัยภักดิ์
3.ดญ.ปิ่นอนงค์ มีมานะ
4.ดญ.สุพิชญา เขียวสด
5.ดญ.พิรดา บุญไพศาล
6.ดญ.ชญาชน ชูรอด
7.ดญ.รวงข้าว มาลาทอง
8.ดช.สิทธิราษฎร์ ปะวะโพตะโก
9.ดญ.จุฑารัตน์ จริยปรัชญากุล
10.ดญ.วิยดา ผาแสง

คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูชรินทร ทองแสมอ

  ๙ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ