ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นในอาเซียน

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นในอาเซียน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ