ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญและโครงการพบปะผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญและโครงการพบปะผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ