ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบางเหนียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ โดยหลวงเสริมวิชาพูน (ธรรมการจังหวัด) และนายหยอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ครูใหญ่คนแรก คือนายต่ายสาน ตายนะศานติ...

ปรัชญาของสถานศึกษา
"ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ"

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพร้อมสู่สากล

>> อ่านทั้งหมด

รางวัลพระราชทาน

วิดีโอ

ประกาศผลสอบห้องโครงการป.1/2565
ประกาศรายชื่อเข้าทดสอบป.1/2565 (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อเข้าทดสอบป.1/2565 (ห้องโครงการ)

>> อ่านทั้งหมด

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
วันเด็กแห่งชาติ 2562
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด 2561

>> อ่านทั้งหมด

การอบรมพัฒนาครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ 25-26 สิงหาคม 2561
ถวายพระพร ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาครู PLC

>> อ่านทั้งหมด

 

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

“ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ” 2565เอกสารดาวน์โหลด

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารชั้นเรียนของตัวเองได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่2/2564  


1/1   1/2   1/3   1/4   1/5   1/6CIP   1/7IEP   1/8IEP   
2/1   2/2   2/3   2/4   2/5   2/6CIP   2/7IEP   2/8IEP   
3/1   3/2   3/3   3/4   3/5   3/6   3/7IEP   3/8SM-IEP   
4/1   4/2   4/3   4/4   4/5   4/6CIP   4/7IEP   4/8SM-IEP   
5/1   5/2   5/3   5/4   5/5   5/6   5/7IEP   5/8SM-IEP   
6/1   6/2   6/3   6/4   6/5IEP   6/6SM-IEP   

ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1/2564  


2/1   2/2   2/3   2/4   2/5   2/6CIP   2/7IEP   2/8IEP   
3/1   3/2   3/3   3/4   3/5   3/6   3/7IEP   3/8SM-IEP   
4/1   4/2   4/3   4/4   4/5   4/6CIP   4/7IEP   4/8SM-IEP   
5/1   5/2   5/3   5/4   5/5   5/6   5/7IEP   5/8SM-IEP   
6/1   6/2   6/3   6/4   6/5IEP   6/6SM-IEP   

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม