ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ผลงานทางวิชาการ

ผลงาน เจ้าของผลงาน หมวดวิชา
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ ผอ วิสา จรัลชวนะเพท
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้รายวิชาภาษาไทย ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางรัตนา มากผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย ครู คศ.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายงานการพัฒนา ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูสุพัฒน์รา บุญเวศน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โยเกิร์ตสังข์หยด-สับปะรด : ประโยชน์จากชุมชนปลายด้ามขวาน 1.ด.ญ.วิมลทิพย์ โฮ่หนู 2.ด.ญ.สุพัฒตรา ชูภิรมย์ 3.ด.ญ.ณัฏฐธิดา จันทร์ยัง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพิชชาภรณ์ ก้งซ้าย คณิตศาสตร์
การศึกษาการสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาทักษะ ทางการคำนวณของจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นางสาวสมจิตร์ จันทร์งาม คณิตศาสตร์
ผลของการใช้คู่มือการเล่นวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา รหัสวิชา พ 21101 (วอลเลย์บอล) นายสมคิด พลเยี่ยม พลศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางสาวนันธิดา แสงจันทร์ ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เทคนิคการเรียนร่วมแบบ CIRC นางวิภาวดี เปรมจิตร์ ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นางกุหลาบ ทองแช่ม ภาษาไทย
การพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง ชนิดของคำ นางขัตติยา แก้วกระจก ภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.1 นางสาวพิชญาภัค บุญประเสริฐ ภาษาไทย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สนุกกับของเล่นของใช้รอบตัว สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวสราวรรณ แต้มต่อผล วิทยาศาสตร์
การพัฒนาสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม (กิจกรรมประชาธิปไตย) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมแบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารคดี อูรักลาโว้ย วิถีชีวิตแห่งน่านน้ำอันดามัน ด.ญ.เบญจมาศ ประทุมมาศ ด.ญ.ณิชาพร จันทร์คง ด.ญ.ศิริวิมล บุญยัง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นางสาวอุบลวรรณ คงประสม สุขศึกษาและพลศึกษา
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางดาว ศิริอนันต์ สุขศึกษาและพลศึกษา
รายงานวิธีการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางดาว ศิริอนันต์ สุขศึกษาและพลศึกษา