Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสถานศึกษา

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

เครื่อข่ายสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

เครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์นักเรียน

ประกาศคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1.  ถอดรองเท้าวางไว้หน้าห้องสมุดให้เป็นระเบียบ

2.  ฝากสิ่งของไว้ในตู้หน้าห้อง ก่อนเข้าห้องสมุด ยกเว้นกระดาษ ดินสอ

3.  ห้ามนำอาหารหรือขนมต่างๆ เข้ามารับประทานในห้อง

4.  ไม่พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น

5.  ห้ามฉีก ตัดหนังสือ หรือทำลายวัสดุอื่นๆ ในห้องสมุด

6.  เชื่อฟังคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

7.  ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง ควรเก็บหนังสือตามแถบสี และเก้าอี้ เข้าที่ให้เรียบร้อย

8.  ก่อนนำหนังสืออกจากห้องสมุดทุกครั้ง ต้องยืมจากเจ้าหน้าที่


18.15