ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล
1 029 เด็กชาย  ธีรัตม์             รื่นเริง    
2 034 เด็กหญิง  กษีรธารา       ทองดำหยู    
3 074 เด็กหญิง  เกศราภรณ์      ขอเกียรติวงศ์    
4 095 เด็กหญิง  วรรณษา          แซ่ตัน    
5 157 เด็กหญิง  ปาณิศา       ไชยทอง    
6 040 เด็กหญิง  พรรณปพร       ลาโพธิ์    
7 018 เด็กหญิง  ณชนก            กล้างาน    
8 135 เด็กชาย  กฤตยชญ์       หยาดคำ    
9 023 เด็กหญิง  สุภัทรา          นิ่มนนท์    
10 024 เด็กหญิง  อลินตา          เวชประสิทธิ์    
11 031 เด็กชาย  ปุณณวิช         สงวนพงศานุกูล    
12 046 เด็กหญิง  ชัญญานุช     รุ่งเพชร    
13 054 เด็กหญิง  ฑิตฐิตา          สัตยาภรณ์พิพัฒน์    
14 077 เด็กชาย  ธิวากร          หว่างสกุล    
15 125 เด็กหญิง  ชนิตา            พันราช    
16 132 เด็กชาย  พัชรดนัย       สุขสมบูรณ์    
17 072 เด็กชาย  วินทกร           เย็นฉ่ำ    
18 038 เด็กหญิง  ปพิชญา        หลิมสกุล    
19 117 เด็กชาย  ปรวีย์             วิชัยดิษฐ    
20 044 เด็กหญิง  ฉัฐกนก        อึ๋งสืบเชื้อ    
21 015 เด็กหญิง  ชญานิน          บุญยะนันท์    
22 101 เด็กชาย  ธเนศ             สมามพงศ์           
23 058 เด็กหญิง  ปาริตา           ศรีสุวรรณ    
24 064 เด็กชาย  นภสินธุ          พรมภักดิ์    
25 049 เด็กชาย  พลกฤษณ์        ธัญญลักษณ์    
26 082 เด็กหญิง  เบญญาภา        ชัยยาศรี    
27 128 เด็กชาย  ปวีร์วุฒิ           ธันยปิติพัฒน์     
28 068 เด็กชาย  พัทธนันท์        สิระวัฒิพงษ์    
29 099 เด็กหญิง  สุภัสสรา      กังซ้าย    
30 056 เด็กหญิง  ทินิตา            คุ้มพุ่ม    
31 041 เด็กหญิง  พิมพ์มาดา       ดิฐมหาผล    
32 138 เด็กหญิง  ญาณวิภา      คำสิงห์    
33 129 เด็กหญิง  ขจาริน         เกลี่ยสร้อย    
34 017 เด็กหญิง  ฐิติรัตน์           ดวงแข    
35 008 เด็กชาย  สิทธิศักดิ์          มาตรา    
36 097 เด็กชาย  อติกันท์           มีแต้ม    
37 006 เด็กชาย  อิสระ          เชื้อหล้า    
38 062 เด็กชาย  ธีรยุทธ์          ระถะการ    
39 098 เด็กชาย  ภูดิส               จิตนพันธ์    
40 136 เด็กหญิง  กัญญาวีร์      ขุนทอง    
41 028 เด็กชาย  ธีรภาส           มนจริง    
42 105 เด็กหญิง  มลฤดี          กสิกรรม    
43 112 เด็กชาย  รัตนภูมิ          รัฐกาย    
44 019 เด็กหญิง  ณัฐณิชา          วงศ์วาสนา    
45 039 เด็กหญิง  ปานระวีกาญจน์   สีพลนอก    
46 044 เด็กหญิง  พลอยนภา       คงเจริญ    
47 084 เด็กชาย  อานัส          มาตรศรี    
48 061 เด็กชาย  ณภัทร           ยุคุณธร    
49 004 เด็กชาย  วงศกร          เพ็ชรรักษ์    
50 012 เด็กชาย  ฮักฟาน            สมาคม    
51 003 เด็กชาย  ภัทรกร            เจริญจิระตระกูล    
52 118 เด็กหญิง  สุกฤตา          คีตะธนากุล     
53 013 เด็กชาย  เมธาโชติ          สมทรง    
54 020 เด็กหญิง  ปิยฉัตร           ใบพลูทอง    
55 080 เด็กหญิง  ณิชากร           อินทโชติ    
56 010 เด็กชาย  อนิวรรต           โสภารัตน์    
57 096 เด็กหญิง  ศิรประภา        คงบัว    
58 079 เด็กหญิง  ณัฐนรี             สกลวิสูตร    
59 022 เด็กหญิง  วิรัญยุภา        ลางคุลเกษตริน    
60 075 เด็กชาย  ธนวัฒน์          เณรุด    
61 094 เด็กหญิง  ฝนทิพย์      อัตบุตร    
62 009 เด็กชาย  สุขประเสริฐ      รอดเหลื่อม    
63 050 เด็กชาย  ภาคิน             เทพบุตร    
64 045 เด็กหญิง  ฉัตรปภัสสร   เครือแก้ว    
65 005 เด็กชาย  ภูริวัฒน์           หน่อหมาด    
66 027 เด็กชาย  ธีรภัทร           วัฒนาลาภ    
67 088 เด็กชาย  นที                  อธิคุณารักษ์    
68 140 เด็กหญิง  พิชชาภา       ดังอุโฆษ    
69 077 เด็กหญิง  โชติกา            โชติกวานิช    
70 055 เด็กหญิง  ณัชชาภัทร      ขันบุตร    
71 059 เด็กชาย  กฤติน            เพชรพราย    
72 037 เด็กหญิง  เบญญาภร     ศิริเศวตโชติ    
73 001 เด็กชาย  กฤษติน           หอมวงษ์    
74 127 เด็กชาย  ปัณณชัย         ชาวคง    
75 025 เด็กหญิง  อัญฐิชา         ใจเด็ด    
76 103 เด็กชาย  ธนกฤษ          องค์พฤกษา    
77 108 เด็กชาย  ปภังกร          พรหมราช    
78 051 เด็กชาย  ศุภกร             ศรีปัญญา    
79 002 เด็กชาย  พชรพล           สิงห์คะระ    
80 102 เด็กหญิง  ศุภนิดา       สายแก้ว    
81 131 เด็กหญิง  แก้วตา        วรรณมณีศิริ    
82 003 เด็กชาย  ทวารัศมิ์        โฉมเรือง    
83 147 เด็กชาย  ปุณณกันต์     เฟื่องแก้ว    
84 007 เด็กชาย  ศุภศิษฏ์           เปล่งศรี    
85 100 เด็กหญิง  สุไรญ้า        เกตุเมือง    
86 085 เด็กชาย  ธนวรรธน์      ศิริทวีรัตน์    
87 014 เด็กหญิง  จิณห์วรา         กุลวีระอารีย์    
88 148 เด็กชาย  ณัฐพัชร์        ศรีบุรุษ    
89 099 เด็กชาย  วริชิต             เฉ่งไล่    
90 093 เด็กหญิง  ปุณยาพร     วงศ์แก้ว    
91 045 เด็กชาย  ชิษณุพงศ์         ปิ่นมณี    
92 098 เด็กหญิง  สุดารัตนน์    แซ่เต่อ    
93 091 เด็กหญิง  กนิษฐา            คล้ายคง    
94 004 เด็กชาย  ภูธเนศ            บุญแก้ว    
95 126 เด็กชาย  กฤตภาส       ศิริพงศ์    
96 109 เด็กชาย  ชายเนตร        โชติชนะพงศ์    
97 046 เด็กชาย  นัทธพงศ์          รัตนมณี    
98 081 เด็กชาย  วุฒิชัย         ฝุ่นแก้ว    
99 069 เด็กชาย  พีรภัช            แสนพล    
100 119 เด็กหญิง  สิริวรรณ       วงษ์จีน    
101 012 เด็กหญิง  นภวรรณ      วงศ์สุวรรณ    
102 029 เด็กหญิง  พิมพ์มุก       ตันสม    
103 102 เด็กหญิง  จิดาภา          วรวิทยานุสรณ์      
104 069 เด็กหญิง  อรัญญา          คล้ายบุตร    
105 066 เด็กชาย  พงศกร           แซ่หงอ    
106 042 เด็กชาย  ฮาริฟัน        จิตรนารี    
107 067 เด็กชาย  พัฒชนัย         เพชรชู    
108 006 เด็กชาย  โยธิน              นครากรกุล    
109 057 เด็กหญิง  ธัญญรัตน์       รงค์สกุล    
110 084 เด็กหญิง  ภัทราวดี           พูนแก้ว    
111 075 เด็กหญิง  จันทกานต์       ดวงรักษ์    
112 011 เด็กชาย  อัครชัย            อินทร์เพ็ชร    
113 106 เด็กชาย  อารดา          ธรรมสาลี    
114 019 เด็กชาย  ภูริ             ศรีวิชา    
115 083 เด็กชาย  อภิวัฒน์       วงศ์ตระกูล    
116 066 เด็กหญิง  สิริขวัญ          มาแดง    
117 070 เด็กชาย  ชุมพล           จูมครอง    
118 060 เด็กชาย  อัมรัตณ์       บุญถาวร    
119 049 เด็กหญิง  ธีร์รานันท์      ราชเพ็ชร    
120 071 เด็กชาย  รณชัย            สุทธินนท์    
121 092 เด็กหญิง  ชิดชนก           ใต้ดอนไผ่    
122 024 เด็กหญิง  กฤติกานต์    แบ่งหิรัญ    
123 078 เด็กหญิง  ณัฐชิตา           กาเกตุ    
124 008 เด็กหญิง  กิ่งแก้ว        ศรีทรัพย์    
125 043 เด็กหญิง  วรกาญจน์        เนาวโคอักษร    
126 058 เด็กชาย  ธีรกร          คตนาเคน    
127 124 เด็กชาย  จักรี               ชุมขวัญ    
128 078 เด็กชาย  ปิติวัฒน์        คงไผ่    
129 082 เด็กชาย  สุทธิศักดิ์      สวัสดี    
130 059 เด็กชาย นพกิจ          สีเมืองใหม่     
131 063 เด็กหญิง  เปรมิกา       แซ่ตัน    
132 016 เด็กหญิง  สุดารัตน์       บุญโยดม    
133 043 เด็กหญิง  กุลธิดา        เอียดยี่    
134 032 เด็กชาย  พลัฏฐ์           รอบรู้    
135 086 เด็กหญิง  กัญญ์กุลณัช     วงศ์อนุ    
136 021 เด็กหญิง  พัชรี              หลีติกุล    
137 033 เด็กชาย  คีตะนันท์      ทองมา    
138 116 เด็กชาย ณรารักษ์          ชโลธร     
139 048 เด็กหญิง  ธันยพร         กิ่งแก้ว    
140 083 เด็กหญิง  ปิยะธิดา           ขวัญสุวรรณ    
141 085 เด็กหญิง  สาธิตา             คล้ายวิเศษ    
142 086 เด็กหญิง อัญชญา            มีแก้ว    
143 080 เด็กชาย  วิศรุต          คำพันธุ์    
144 076 เด็กหญิง  ชุติกาญจน์       สกุลทับ    
145 100 เด็กชาย  กชกร             โกมนนาค    
146 016 เด็กหญิง  ธัญญานุช        แก่นแก้ว    
147 125 เด็กหญิง  กรกนก        นิยมสัตย์    
148 065 เด็กชาย  นัณธวัฒน์       ยอดแก้ว    
149 056 เด็กหญิง  พรชนก         ปลอดโคกสูง    
150 030 เด็กชาย  นนทพัทธ์        โภคะศฤงคาร    
151 035 เด็กหญิง  กันต์กมล       พันธ์ทิพย์    
152 036 เด็กชาย  ชัยมงคล      แซ่ม้า    
153 018 เด็กหญิง  ณิชมน        พึ่งแรง    
154 047 เด็กชาย  ปองพล            อ่อนประเสริฐ    
155 052 เด็กหญิง  สุจินตนา        บุญรุ่ง    
156 033 เด็กชาย  สรธร             มาลาวรรณ    
157 111 เด็กหญิง  ตรีรัตน์          จิรายุทธกิจ      
158 001 เด็กชาย  จินตวิทย์       สังข์ศิลป์ชัย    
159 052 เด็กหญิง  กันต์ธดา         บุญยนิตย์    
160 073 เด็กหญิง  กนกวรรณ       ครอบบุญ    
161 087 เด็กหญิง  เกวลี          จันทร์คูเมือง    
162 047 เด็กหญิง  ภปภากร       อ่องศรีถาวร    
163 094 เด็กหญิง  ภัศรา              มาตรา    
164 087 เด็กชาย  เจตพิพิฐ            สมล่ำ    
165 090 เด็กชาย  รุ่งรดิศ              ว่องไวพาณิชย์    
166 040 เด็กชาย  ศุภเชฏฐ์         แสงเงิน
167 042 เด็กหญิง  มุกดา             สามัคคี    
168 139 เด็กหญิง  บุญสิตา        กปิลกาญจน์    
169 088 เด็กหญิง  ชนิสรา        แซ่ท่อง    
170 009 เด็กหญิง  ขวัญชนก      แซ่เอี๋ยว    
171 093 เด็กหญิง  ชุติกาญจน์       ชื่นจิตร    
172 064 เด็กหญิง  ภู่ชมพู         ภู่ไพจิตร์กุล    
173 071 เด็กหญิง  เอมมิกา          แซ่หลิม    
174 151 เด็กชาย   ปภังกร       ณ ถลาง    
175 039 เด็กชาย  ภานุกร        ใจสบาย    
176 002 เด็กชาย  ชาคริต         เหมรา    
177 005 เด็กชาย  อัฐวุฒิ          เก็บทรัพย์    
178 113 เด็กชาย  ณัฐกิตติ์          ศรีระวี    
179 036 เด็กหญิง  นุชรี             แซ่ตัน    
180 079 เด็กชาย  รัฐศาสตร์      เรืองมาก    
181 060 เด็กชาย  จักรภัทร         มุกดา    
182 026 เด็กชาย  ธีรธน             กุลพ่อ    
183 104 เด็กชาย  กิตติพงษ์        สุทธิรรรัตน์    
184 063 เด็กชาย  ธีระพงค์         ก่วนสันเทียะ    
185 057 เด็กชาย  ชัยวัฒน์         จินดาวัฒนาพงศ์    
186 048 เด็กชาย  พลกฤต           บรรณกิจ    
187 015 เด็กหญิง  ศิโรรัตน์        ฤทธิเดช    
188 096 เด็กหญิง  ศิริณธา       แจมิตร    
189 089 เด็กชาย  ปิญชาน์            มูลธรส    
190 110 เด็กชาย  วัชรพล         คงคาวาส    
191 017 เด็กหญิง  สุธิดา         สอสกุล    
192 110 เด็กชาย  ประเมษฐ์        แซ่ตัน    

          ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (หากไม่มารายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิ์) ณ ห้องธุรการ

และปฐมนิเทศ / ชำระเงิน /มอบตัว ซื้อชุดนักเรียน /อุปกรณ์ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 

  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ