ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557

 • เด็กชายณัฐวุฒิ   เพ็ชรฤทธิ์       เด็กชายศราวิน  ไร่ใหญ่        เด็กชายศักดิ์รินทร์   ภูริภัทรานนทร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  กีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่  32 

ประจำปี  2557    ระหว่างวันที่  14 –23  มกราคม  2558   ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวอุบลวรรณ  คงประสม  นางดาว  ศิริอนันต์ นายสมพงษ์   พงกลาง

   

 • เด็กชายณัฐวุฒิ   เพ็ชรฤทธิ์            เด็กชายศราวิน  ไร่ใหญ่         เด็กชายศักดิ์รินทร์   ภูริภัทรานนทร์      เด็กชายอนุรักษ์   จันทร์แปลง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้งที่  32 ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่  14 –23  มกราคม  2558   ครูผู้ฝึกซ้อม   นางสาวอุบลวรรณ   คงประสม      นางดาว   ศิริอนันต์      

นายสมพงษ์   พงกลาง   

 

 • เด็กหญิงชนมน   วงศ์ทัพพสาร   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาแบดมินตัน  ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

 • เด็กชายเปรมศักดิ์   ถนอมศักดิ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาแบดมินตัน  ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

 • นางสาวพรรณพัชร  นาวี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาแบดมินตัน  ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  

  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่  32  ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่  14 –23  มกราคม  2558   

  ครูผู้ฝึกซ้อม   นางสาวสมจิตต์   จันทร์งาม   นายศุภจักร   ประเสริฐเขาทอง    นางสาวศจีประภา   ธิมา

 

 • เด็กหญิงสุกัญญา ศรีอ่อน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากฮอส-หมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่  32  ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่  14 –23  มกราคม  2558   ครูผู้ฝึกซ้อม   นางสาวไหมสะหรอ  ช่วยพริก  นางสาวนิตญา  เพ็งช่วย

 • เด็กชายสิทธิชัย   องค์วิมลการ   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากฮอส-หมากรุกไทย
  รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 
  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่  32  ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่  14 –23 มกราคม 2558  ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวไหมสะหรอ  ช่วยพริก  นางสาวนิตญา  เพ็งช่วย

 • เด็กหญิงกณิศ     เปิ้นแหง   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากฮอส-หมากรุกไทย
  รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 
  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่  32  ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่  14 –23 มกราคม 2558  ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวไหมสะหรอ  ช่วยพริก  นางสาวนิตญา  เพ็งช่วย                                                                                                                  

                                                                                                                 

  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ