ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กหญิงน้ำใส  นิลสุวรรณ

เด็กหญิงพรรณเลขา  งานวิวัฒน์ถาวร

เด็กชายพีรศักดิ์  มุขพันธ์

เด็กชายภูิริภูมิ  สงวนวงศ์ขจร

  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ