ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสารานุกรมสำหรับเยาวชน

เด็กชายศิรินทร์  สังข์ทิพย์

เด็กหญิงชัชชญา  ตันพิทักษ์พงษ์

เด็กหญิงฐิตารีย์  บุณยัษเฐียร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระประสงค์ในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๒๐

ณ ห้องประชุมพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร คุณครูพิชญาภัค  บุญประเสริฐ  คุณครูกุหลาบ  ทองแช่ม  ผู้ฝึกสอน

  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ