ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ ประจำปี 2560

เอกสารดาวน์โหลด : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค-60.pdf

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่

รายการ

ผลการแข่งขัน

ชื่อนักเรียน

ชื่อครู

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย

ป.๔ – ๖

เหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ ๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สมใจ

เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่เต่อ

เด็กหญิงไปรยา กงสุวรรณ

 

นางกุหลาบ ทองแช่ม

นางสาวเจนจิรา เพ็ชรสุด

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-๖

เหรียญเงิน อันดับ ๑๙

เด็กชายธนัช กันทะวงศ์

เด็กหญิงนิรัชพร ลิ้มกิตติรัตน์

เด็กหญิงลภัสรดา หลิมพัฒนสกุล

 

นางสาวกฤษณา สุตพรม

นางพิกุลทอง สุทธิประภา

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑ -๓

เข้าร่วม

เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทองสุริวงษ์

 

นางสาวสมจิตร์ จันทร์งาม

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ม.๑ -๓

เหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ ๑

เด็กหญิงธมนวรรณ กวินกิจ

นางสาวเฌนิศา ลิ้มปาละกูล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ม.๑ -๓

เหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ ๑

เด็กชายสักกพล ปัญญาสิริกุล

เด็กชายสิทธิชัย สมบูรณ์

เด็กชายไกรสร วิเชียรสาร

 

นางธุมวดี สินยัง

นางสาววรรณวิสา ยาชะรัด

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show ม.๑ – ๓)

เหรียญทอง อันดับ ๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองจันทร์

เด็กหญิงนันทกานต์ ไตรศรี

เด็กหญิงสโรชา คนธเจริญศรี

นางสาวอรวรรณ แสงเงิน

นางสาวอารีรัตน์ ดวงใหญ่

ที่

รายการ

ผลการแข่งขัน

ชื่อนักเรียน

ชื่อครู

การแข่งขันแอโรบิก ป.๑ – ๖

เหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ ๗

เด็กหญิงกนกนุช โฮงทอง

เด็กหญิงกุลปริยา เอี๋ยวศิริ

เด็กหญิงขวัญกมล นบนอบ

เด็กหญิงจารุพิชญา พรมใจ

เด็กหญิงธัญชนก เยาดำ

เด็กหญิงพรสินี ปรโฆษิต

เด็กหญิงราธา เพชรสุวรรณ

เด็กหญิงวรณัน ตันนิมิตรกุล

เด็กหญิงวิภาวดี มิ่งทองคำ

เด็กหญิงสุปรียา กังแฮ

 

นายชรินทร ทองเสมอ

นางสาวธนิดา ปากบารา

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑ – ๖

เหรียญทอง ชนะเลิศ

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ต่างจิตร์

 

นายอาทิตย์ แสงเจริญ

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑ – ๖

เหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ ๑

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ

 

นายอาทิตย์ แสงเจริญ

๑๐

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑ – ๖

เหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ ๗

เด็กหญิงกรวรรณ อภิบูลย์สุวรรณ

 

นายอาทิตย์ แสงเจริญ

๑๑

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑ – ๓

เหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ ๑

เด็กหญิงอภิญญา นาวงศ์

 

นายอาทิตย์ แสงเจริญ

ที่

รายการ

ผลการแข่งขัน

ชื่อนักเรียน

ชื่อครู

๑๒

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.๑-๖

เหรียญทอง ชนะเลิศ

เด็กหญิงกชพรรณ ภู่ไพบูลย์

เด็กชายชนาธิป นาวงศ์

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ต่างจิตร์

เด็กหญิงณภัทร ต่างจิตร์

เด็กหญิงณัฐชยา โภคาเลิศ

เด็กหญิงมุทิตา คงขันธ์

เด็กหญิงลออรัตน์ นนท์แก้ว

เด็กหญิงวิชญาพร เชื้อจันทร์

เด็กหญิงศุภิชญา ยอดเพ็ชร

นายอาทิตย์ แสงเจริญ

  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

<< กลับ