ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

เด็กชายภูริณัฐ ช่วยศรี ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ เหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท

ในการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  

ในการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

เด็กหญิงวริศรา  รัฐกาย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑ 

ในการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 

เด็กชายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒ 

ในการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในกลุ่มสาระภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

<< กลับ