ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

สรุปผลการประกวดกิจกรรมต่างๆในงานมหกรรมเครือข่ายฟันดี

สรุปผลการประกวดกิจกรรมต่างๆในงานมหกรรมเครือข่ายฟันดี

การประกวดเมนูอ่อนหวาน

          รางวัลชนะเลิศ          (ชื่อเมนูทะเลหลงป่า) ได้แก่

เครือข่ายอำเภอเมือง ๑ ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

๑. ด.ญ.สิริวรรณ        วงศ์เมือง

๒. ด.ญ.ณัฐกฤตา        ไตรมงคมกุล

๓. ด.ญ.มุกมณี           คงคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ชื่อเมนูปลานึ่ง น้ำยำ ผักกรอบ)  ได้แก่

เครือข่ายอำเภอถลาง ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

          ๑. ด.ญ.กมลทิพย์       จำเริญพืช

          ๒. ด.ญ.สุนิสา            บุญคล้าย

          ๓. ด.ญ.มาลีน่า          สำโรง

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ชื่อเมนูมัสยา ลิ้มรส กฤษณา) ได้แก่

เครือข่ายอำเภอเมือง ๒ ทีมนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต  เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

          ๑. ด.ญ.นลินนิภา        ใจเหล็ก

          ๒. ด.ญ.ปัณฑิตา         เปรมปรีดิ์

          ๓. ด.ญ.รัมภ์รดา        พุทธก้อน

รางวัลชมเชย

๑. เครือข่ายอำเภอเมือง  ๑ ได้แก่ ทีมนักเรียนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา (ชื่อเมนู ข้าวผัก สามสหาย)

          ๑. ด.ญ.กนกรัตน์        กิจผ่องแก้ว

          ๒. ด.ญ.แพรทิพย์       เนาว์ไพร

          ๓. ด.ญ.อภัสรา          พิมชาติ

๒. เครือข่ายอำเภอเมือง ๒ ได้แก่ ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง (ชื่อเมนู ยำเห็ดสวรรค์)

          ๑. ด.ญ.วัลญเพชร       โฮภิรมย์

          ๒. ด.ช.นพดล            ศรีษะจันทร์

          ๓. ด.ญ.มะลิวรรณ      ทองสาย

๓. เครือข่ายถลาง ๑ ได้แก่ ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ (ชื่อเมนู กุ้งผัด บร็อคโคลี)

          ๑. ด.ญ.ขวัญจิรา        ชูจันทร์

          ๒. ด.ช.นพดล            เทพพิชัย

          ๓. ด.ช.สิทธิโชค         ใบเผือ

๔. เครือข่ายถลาง ๒ ได้แก่ ทีมนักเรียนบ้านไม้ข้าว (ชื่อเมนู ข้าวคลุกกะปิกุ้งสด น้ำอัญชันครั้น)

          ๑. ด.ญ.จาตุพร          รักษาความ

          ๒. ด.ญ.ศิรประภา       กาญจนะ

          ๓. ด.ญ.อรุณรัตน์        จักรทอง

๕. เครือข่ายอำเภอกะทู้ ได้แก่ ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านบางทอง (ชื่อเมนูสามสหาย เคียงจันทร์)

          ๑. ด.ญ.สุพิชฌาย์       สินทรัพย์

          ๒. ด.ญ.จารุวรรณ       สุริโย

          ๓. ด.ญ.เจตริน           จันทร์ย่อง

๖. เครือข่ายอำเภอกะทู้ ได้แก่ ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ (ชื่อเมนู บร็อกโคลี ห่อผ้า)

          ๑. ด.ญ.วิราพร          ขวัยชุม

          ๒. ด.ญ.ปทุมมาศ        เชาว์สมชาติ

          ๓. ด.ญ.วิชุดา            ชูบุตร

การประกวดวาดภาพสีชอล์ก หัวข้อ “เด็กไทยไม่กินหวาน” ระดับประถม

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

เครือข่ายอำเภอกะทู้ รงเรียนเทศบาลบ้านใสน้ำเย็น ชื่อด.ญ.ศิวะประภา   ห้าพุทรา   เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่

เครือข่ายอำเภอเมือง ๑ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ชื่อ ด.ช.สุทิภัทร สุวรรณรัฐภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศอัน ๒ ได้แก่

เครือข่ายอำเภอเมือง ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ด.ช.สุทิภัทร   สุวรรณรัฐภูมิ    เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

          รางวัลชมเชย  ได้แก่

          ๑. เครือข่ายอำเภอเมืองถลาง โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี           ชื่อ ด.ญ.กุลปรียา ลิ่มสกุล

          ๒. เครือข่ายอำเภอถลาง โรงเรียนบ้านคอเอน                     ชื่อ ด.ช.อัสลี       เครือยศ

          ๓. เครือข่ายอำเภอถลาง โรงเรียนบ้านคอเอน                     ชื่อ ด.ช.จุลจักร    อุส่ห์การ

          ๔. เครือข่ายอำเภอกะทู้ โรงเรียนขจรเกีตรติศึกษา               ชื่อ ด.ช.พุฒิธร    ก๋งเม่ง

          ๕. เครือข่ายอำเภอถลาง ๒ โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม             ชื่อ ด.ญ.กรรณิการ์ โฮมจัตุรัส

          ๖. เครือข่ายอำเภอถลาง โรงเรียนบ้านพรุจำปา                   ชื่อ ด.ญ.นันท์ตาธา สกุลธิต

การประกวดวาดภาพสีชอล์ก หัวข้อ “เด็กไทยไม่กินหวาน” ระดับมัธยม

          รางววัลชนะเลิศ ได้แก่

เครือข่ายอำเภอเมือง ๑ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา                      ชื่อ ด.ญ.ณัฐวดี ฝอยทอง   เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่

เครือข่ายอำเภอถลาง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง                         ชื่อ ด.ช.อริญย์   เอ่งฉ้วน   เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่

เครือข่ายอำเภอถลาง โรงเรียนวัดศรีสุนทร                                  ชื่อด.ช.อภิสรา  อสัมภินวัฒน์   เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

          รางวัลชมเชย

เครือข่ายอำเภอถลาง โรงเรียนวัดศรีสุนทร         ชื่อด.ช.ธนันทโชค        เกิดทรัพย์เครือข่ายอำเภอเมือง ๒ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต         ชื่อด.ญ.จิดาภา           ช่างสัก

เครือข่ายอำเภอถลาง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง    ชื่อด.ช.ธนันทโชค        เกิดทรัพย์เครือข่ายอำเภอเมือง ๒ โรงเรียน เกาสิเหร่              ชื่อด.ช.ภูวดล             มณีปกกรณ์

เครือข่ายกะทู้ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๓๖    ชื่อด.ช.อลิศรา เบนโสะ     เครือข่ายอำเภอเมือง ๑ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา                   ชื่อด.ญ.พัชราภรณ์      เกตุแก้ว

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ทางทันตกรรม

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ (ชื่อสิ่งประดิษฐ์ นาฬิกา แฟนตาซี)

เครือข่ายอำเภอเมือง ๒ ทีมนักเรียนโรงเรียน อบจ.ภูเก็ต เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

          ๑. ด.ญ.สุภาภรณ์       สงวนศรี

          ๒. ด.ญ.กรวรรณ        ไชยฤทธิ์

          ๓. ด.ช.คเชนทร์         เจียรผัน

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ (ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ตะกร้า)

เครือข่ายอำเภอเมือง ๑ ทีมนักเรียนโรงเรียน บ้านกู้กู เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

          ๑. ด.ช.ภ่านุพงศ์         สังข์นิมิตร

          ๒. ด.ช.ธีรพัฒน์          ชนะสัตย์

          ๓. ด.ช.ณรงค์            เพ็ชรสุก

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ (ชื่อสิ่งประดิษฐ์ โคมไฟ)

เครือข่ายอำเภอเมือง ๑ ทีมนักเรียนโรงเรียน เทศบาลเมืองภูเก็ต  เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

          ๑. ด.ญ.ฐิตาภา          อานัติ

          ๒. ด.ญ.วนิดา            งานเกื้อกูล

          ๓. ด.ช.ศุภกฤต          ไกรเลิศ

รางวัลชมเชย   ได้แก่

๑. เครือข่ายอำเภอถลาง ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจำปา (ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ต้นไม้มหัศจรรย์)

          ๑. ด.ญ.ณัฐพงศ์         วารี

          ๒. ด.ช.กอซาลี           ทุมวงษ์

          ๓. ด.ช.วีรภัทร           พลับช่วย

๒. เครือข่ายอำเภอเมือง ๒ ทีมนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร (ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ที่แขนวอเนกประสงค์)

          ๑. ด.ญ.ศุภรัตน์          นครราช

          ๒. ด.ญ.ธีระภัทร        นวลกุล

          ๓. ด.ช.ณัฐวุฒิ           ปิชาติ

๓. เครือข่ายอำเภอกะทู้ ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ กะทู้ (ชื่อสิ่งประดิษฐ์ โคมไฟ คอนโดมิเนียม)

          ๑. ด.ช. ปภัสกร         แซ่ตัน

          ๒. ด.ช. ภาณุวัชญ์       แสนดี

          ๓. ด.ช. ณพัช            สังอินทร์

๔. เครือข่ายอำเภอกะทู้ ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากปรก (ชื่อสิ่งประดิษฐ์ โคมไฟ จากด้ามแปรง)

          ๑. ด.ช. ตักวา            บริสุทธิ์

          ๒. ด.ช.รออุ๊บ            กุลพ่อ

          ๓. ด.ช.ธนาวุธ           แสวงผล

๕. เครือข่ายอำเภอถลาง ทีมนักเรียนโรงเรียนถลางวิทยา (ชื่อสิ่งประดิษฐ์ โคมไฟ)

          ๑. ด.ญ.พรรษา          บำรุงรักษ์

          ๒. ด.ญ.อภิชา            กล้าศึก

          ๓. ด.ญ.พัชรธิดา        เชษฐพันธ์

การประกวด The voice Teeth

รางวัลชนะเลิศ เพลงเอย ทำนองลาวดวงเดือน ได้แก่

เครือข่ายอำเภอเมือง ๒ ทีมนักเรียนโรงเรีนบ้านเกาะสิเหร่ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

          ๑. ด.ญ.เมษิณี           สมนาม

          ๒. ด.ญ.วาสินี            บุญสวน

          ๓. ด.ญ.ศุภรัตน์          สุวรรณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เพลง ทีม ฟ.ฟันสวยจัง ได้แก่

เครือข่ายอำเภอเมือง ๒ ทีมนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิต เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

          ๑. ด.ญ.ปริดาพร        โสดาปัต

          ๒. ด.ญ.วาสินี            บุญสวน

          ๓. ด.ญ.ศุภรัตน์          สุวรรณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เพลง Dresh your teeth ได้แก่

เครือข่ายอำเภอถลาง ทีมนักเรียนรางเรียนบ้านลิพอน เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

          ๑. ด.ญ.ศิริพร            ประทีป ณ ถลาง

          ๒. ด.ญ.เจษฎางค์       หมื่นราช

          ๓. ด.ญ.อานา            ทองถาวร   

รางวัลชมเชย ได้แก่

เคือข่ายอำเภอกระทู้ ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น (เพลงแปรงฟัน)

          ๑. ด.ญ.สโรชา           รักอู่

          ๒. ด.ญ.ภัทรยา          ไชยสวัสดิ์

          ๓. ด.ญ.อาทิตยา        คำหงษา

เครือข่ายอำเภอถลาง ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจำปา        (ชื่อการแสดงลิเก ร่วมสมัย)

          ๑. ด.ย.สุพรรษา         แซ่ส้อ

          ๒. ด.ญ.สุจิรา            มีกลิ่น

เครือข่ายอำเภอเมือง ๑ ทีมนักเรียนดรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนีว (เพลงแปรงฟัน)

๑. ด.ญ.ณัฐมน           แซ่เฮง

๒. ด.ญ.จุฑารัตน์        จริยปรัสญากุล

๓. ด.ช.ชิตวัน            เป็นสุข

๔. ด.ช.สิทธิราษฎร์     ปะวะโพตะโก

๕. ด.ช.วรวิใช            ชัยภักดี

เครือข่ายอำเภอถลาง ทีมนักเรียนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีย์ (ชื่อการแสดงหนูนิด ไม่อยากแปรงฟัน)

          ๑. ด.ญ.ณัฐภรณ์         จันทร์ทิพย์

          ๒. ด.ญ.มาลัย            สมบูรณ์

          ๓. ด.ญ.จุฑามาศ        ก่ออินทร์

เครือข่ายอำเภอกระทู้ ทีมนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (ชื่อเพลงแปรงฟัน)

          ๑. ด.ช.อดิศร             ณ สงขลา

          ๒. ด.ช.ธีรรัตน์           ม่วงระย้า

          ๓. ด.ญ.จิรัชยา          ชนะกุล

 

  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ