ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

รายนามผู้สนับสนุน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

   รายนามผู้สนับสนุน  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ลำดับที่ ผู้สนับสนุน จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 หสม.ซี.เอ็มวาย เค แอดเวอร์ไทซิ่ง 2,000  
2 โรงเรียนภาษามิสเตอร์อิงลิส 2,000  
3 บริษัทเกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 6,000  
4 ร้านอักษรภัณฑ์   2,000  
5 คุณสุจะรัตน์   รังสิยานนท์ 14,000 ในนามห้อง ป.4/5
  (แม่ ปิ่นอนงค์  มีมานะ)    
6 คุณทัชชภร สุขพินิจ 2,200 ในนามห้อง ป.4/5
  (แม่ ดญ.จิรนันท์  เหมาะมาศ)    
7 นายศุภชาติ เพ็ชรภักดิ์ 2,000 ในนามห้อง ป.6/1
8 นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น 2,000 ในนามห้อง ป.6/1
9 ดช.คีตะวัน ลิ่มอรุณ 2,000 ในนามห้อง ป.6/1
10 ครอบครัวกุณฑียะ   2,000 ในนามห้อง ป.6/1
11 นางสาวสุนีย์ เต๋จ๊ะ 2,000 ในนามห้อง ป.6/4
12 นางก้อยทิพย์ เกิดด้วง 2,000 ในนามห้อง ป.6/4
  นายมนตรี ช่วงเหล็ก    
13 นายปัณวัจน์ เชาว์สมบูรณ์ 2,000 ในนามห้อง ป.6/4
14 หจก.สมคิดพัฒนาก่อสร้าง 2,000 ในนามห้อง ป.6/4
15 นางเพ็ญนภา กิระวณิช 2,000 ในนามห้อง ป.6/4
16 บริษัทบัสคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิสจำกัด 2,000  
17 คุณมนัส  ศิริเมก 2,360 ในนามห้อง ป.4/5
18 คุณจามจุรี โฮ่สกุล 2,634 ในนามห้อง ป.4/5
19 อ.ศุภณัฐ กอบกุลกัลยากร 2,000  
20 นายประนอม นาคพันธ์ 2,000 ในนามห้อง ป.3/3
21 คุณชาตรี เพ็ชรยืนยง  เพื่อ 2,000 ในนามห้อง ป.3/4
  (ดช.เบญจมินทร์  เพ็ชรยืนยง )    
22 คุณวิเชียร์ ประชุมพรรณ์ และผู้ประกอบการป่าตอง 5,520 ในนามห้อง ป.3/4
  (ดญ.พรทิพย์ ประชุมพรรณ์)    
23 คุณนิภาภัทร์ ลิ่มมานะกุล ครอบครัวและเพื่อน 2,000 ในนามห้อง ป.3/4
24 คุณธนภัทร โกยวิวัฒน์ตระกูล เพื่อ 2,000 ในนามห้อง ป.3/4
  (ดญ.พัฒนรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล )    
25 บริษัทเลควิวเทอเรสคอนโดมิเนียม จำกัด 2,000 ในนามห้อง ป.3/4
26 ดช.ธรรมปพน มุตตารักษ์  และครอบครัว 2,000 ในนามห้อง ป.6/5
27 ดช.ภูผา จิตรมั่น  และครอบครัว 2,000 ในนามห้อง ป.6/5
28 ดช.ภัทรกร สนธินิวัต  และครอบครัว 2,000 ในนามห้อง ป.6/5
29 ดญ.พัชรพร บุญญาภินิหาร 2,000 ในนามห้อง ป.1/6
30 ดช.รชต ฮวดศรี 2,000 ในนามห้อง ป.1/6
31 นางเนารัตน์ นิธินรเศรษฐ 2,000 ในนามห้อง ป.1/6
32 นางสุรภา ธรรมหิเวศน์ 2,100 ในนามห้อง ป.1/6
33 นายจิรายุส ทรงยศ 3,000 ในนามห้อง ป.1/6
34 นายพูลศักดิ์ พึ่งแรง 2,000 ในนามห้อง ป.1/6
35 นางจินตนา สำแดงไพร์ 2,000 ในนามห้อง ป.6/2
36 นางวารุณี ศรีสง 2,200 ในนามห้อง ป.6/2
37 นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร 2,300 ในนามห้อง ป.6/2
38 นายพิศาล หัตการ 3,000 ในนามห้อง ป.4/1
39 นางสาวบุษกร หลักบ้าน  เพื่อ 2,000 ในนามห้อง ป.4/1
  ดญ.ธนพร หลักบ้าน    
40 นางพิณทิพย์ วาทิตศุภผล 2,180 ในนามห้อง ป.4/1
41 นายไพรินทร์ แซ่ลี้ 2,000 ในนามห้อง ป.4/1
42 นางสาวกชมน โลหะทัศน์  เพื่อ 2,000 ในนามห้อง ป.4/1
  ดญ.วรงค์พร เนื่องไผ่    
43 นางวิภาพรรณ สมพงษ์ 2,000 ในนามห้อง ป.4/1
44 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ บุญชู 2,491.25 ในนามห้อง ป.4/1
45 คุณปรารถนา ตันติวิท  เพื่อ 2,500 ในนามห้อง ป.2/2
  ดญ.กิ่งกานต์ ตันตราภิรมย์    
46 คุณจิตรา เลิศอิทธิกุล  เพื่อ 2,420 ในนามห้อง ป.2/2
  ดช.ศุภกร เลิศอิทธิกุล      
47 คุณกรกนก หัตการ  เพื่อ 2,000 ในนามห้อง ป.2/2
  ดช.กษิดิศ  หัตการ    
48 นายไกรษร พรหมสุวรรณ 2,000 ในนามห้อง ป.6/1
49 หจก.ไตเติ้ลไอไซน์ จำกัด 2,000  
50 ร้าน เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง 6,000  
51 นายจำรัส แซ่ตัน และครอบครัว 2,000 ในนามห้อง ป.4/1
52 แพทย์หญิงจันทร์ฉาย อร่ามรุ่งโรจน์ (ทองภิญโญชัย) 2,000 ในนามห้อง ป.5/3
53 นางอุไร ชาติชุติกำจร และคณะ 3,300 ในนามห้อง ป.5/3
54 นายบรรพต ทั่วรอบ  และคณะ 2,558 ในนามห้อง ป.5/3
55 นายชัยมงคล ลักษณะอารีย์ 2,000 ในนามห้อง ป.3/5
56 นางชื่นนภา กุลศุภกร 2,000 ในนามห้อง ป.3/5
57 นางสาวเรวดี จิรบุรานันท์ 3,000 ในนามห้อง ป.4/2
58 นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน 2,000 ในนามห้อง ป.4/2
59 นายศุภชัย อารีรอบ 2,000 ในนามห้อง ป.4/2
60 นางอำไพ ภิศทอง 2,000 ในนามห้อง ป.6/2
61 นางสาวฐิติกา สังขลาโพธิ์ 2,000 ในนามห้อง ป.1/5
62 นางสาวอัปสร ลาภธนชัย 2,000 ในนามห้อง ป.1/5
63 นางสาวสุวรรณรัตน์ จุลกะ 2,000 ในนามห้อง ป.1/5
64 นางปรีนาภา สุวรรณชาตรี 4,200 ในนามห้อง ป.3/2
65 นางณฤบล อภิชนวัฒนา  และคณะ 2,130 ในนามห้อง ป.3/2
66 ชุมชน  40  ห้อง   2,000  
67 ศูนย์  อ.ป.พ.ร เทศบาลนครภูเก็ต 2,000  
68 ศิริกุล  บุตรรัตน์ โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชแนนซิส 2,000  
69 คุณสมใจ จันทร์ตระกูล 6,000  
70 นางสาวจิตติมา  แซ่ตัน 2,000  
71 บริษัททรานลี  ทราเวล 2,000  
72 คุณสุพจน์ ขุนจิตต์  และภรรยา 2,000  
73 คุณประนอม นาคพันธ์ 5,500  
74 คุณเปี่ยน  และพนักงาน บริษัทอันซียทัวร์จำกัด 2,000  
75 คุณประจิตร หงษ์หยก 2,000  
76 นางสาวนิยามล แก้วผลึก 2,000  
77 นางสาวลภัสรดา แก้วผลึก 2,000  
78 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ 3,000  
79 ครอบครัวพลับสิงห์ 2,000  
80 บริษัทเซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด 2,000 ในนามห้อง ป.1/4
81 นายเจริญ เอี่ยมฤทธิกุล (ห้างเอ็กซ์โป) 2,000  
82 บริษัท  ที เอน เอส โฮลดิ่ง จำกัด  2,000  
83 หจก.สมพงษ์  เหมืองแร่ 2,000  
84 นางนิตยา เอ่งฉ้วน 2,000 ในนามห้อง ป.6/2
85 นางธนสน พันธุเบญจพล 4,000 ในนามห้อง ป.1/3
86 นายสมคิด เย็นฉ่ำ 2,000 ในนามห้อง ป.1/3
87 นายธีธัช รักชาติ 2,000 ในนามห้อง ป.1/3
88 คุณอดิศักดิ์ นิลพังงา และคุณอุทัย เถาว์พงศ์ 2,200  
  เพื่อ ดช. เสริมทรัพย์ นิลพังงา และดช.วงศธร เถาว์พงศ์    
89 คุณสรวิศ แซ่ม้า  เพื่อ 2,280 ในนามห้อง ป.3/4
  ดช. ทรงพล แซ่ม้า    
90 คุณศุภลักษ์ นิติวรานุรักษ์  เพื่อ 2,000 ในนามห้อง ป.3/4
  ดช.โชติภัทร  นิติวรานุรักษ์      
91 คุณสังคม ยอแสงรัตน์  เพื่อ 2,000 ในนามห้อง ป.3/4
  ดญ.พัชรพร ยอแสงรัตน์      
92 คุณบุปผา ไสรินทร์  และครอบครัว 2,000 ในนามห้อง ป.3/1
93 คุณพูลศิลป์ ศรีสวัสดิ์  และครอบครัว 2,000 ในนามห้อง ป.3/1
94 คุณนิ่ม บุญดี  และครอบครัว 2,000 ในนามห้อง ป.3/1
95 นายวีรวัฒน์ มธุรส 2,150 ในนามห้อง ป.5/2
96 นายนิวัฒน์ ศรีภิรมย์ 2,351.50 ในนามห้อง ป.5/2
97 นางอาส่างเหมย แซ่ล้อ 2,280 ในนามห้อง ป.5/2
98 นางเมตตา บุญรักษ์ 4,560 ในนามห้อง ป.5/2
  นางขวัญตา บุญรักษ์    
99 นางบุหงา สุวรรณดิษฐกุล 2,633 ในนามห้อง ป.5/2
100 นางสาวจุฑาทิพย์ ตัณฑศิลป์ 2,000  
101 คุณสมปอง ตัณฑศิลป์ 2,000  
102 นางสมจิตต์ สุทธางกูร  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 2,000  
103 บริษัทน้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด 4,000  
104 นางสุมาลี ทองรักษา และครอบครัว 2,009 ในนามห้อง ป.3/2
105 นางศิริกุล ครุยทอง   2,000 ในนามห้อง ป.2/3
106 ประธานห้อง และคณะกรรมการห้องเรียน ป.2/3 2,000 ในนามห้อง ป.2/3
107 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 4,000  
108 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง 2,000  
109 นายทนนธ์ รอดคืน และครอบครัว 4,000  
110 ด.ญ.อนันตยา ด.ช.อกฤษณ์ รอดคืน 2,000  
111 นายสหพัฒน์ สัตยเสถียร 2,000  
112 พตอ.เศียร แก้วทอง 2,000  
113 คุณชัชชัย นักทอง 2,000  
114 นายจารุพัฒน์ โอชา 2,000  
  นางจิดาภา โอชา    
115 คุณจิรวิทย์ คุณกัญญรัศม์ คุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ 100,000  
116 คุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย 10,000  
  คุณธันยรัศน์      
117 คุณสมบัติ คุณอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ 10,000  
118 คุณอารมย์ สุวรรณมณี และครอบครัวสถานรับเลี้ยงเด็กอัจฉรา 2,000  
119 คุณอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ 2,000  
120 คุณสุลักษณ์ คณารักษ์ และครอบครัว 2,000  
121 คุณทำเนียบ แรงกล้า  และครอบครัว 2,000  
122 คุณชญานนันท์ ไชยบุบผา และครอบครัว 2,000  
123 คุณเบญจมา แซ่ขู้  และครอบครัว 2,000  
124 คุณวิทูร งานวงศ์พาณิชย์ 2,000  
125 คุณประพิศ ศุทธสุนทรางกุล และครอบครัว 2,000  
126 คุณประวิทย์ พิเชษฐพงษานนท์ และครอบครัว 2,000  
127 คุณวัชรากร ณ ตะกั่วทุ่ง และครอบครัว 2,000  
128 คุณพิชชานันท์ ศิวะนาถนุสรณ์ และครอบครัว 2,000  
129 คุณสุวัฒน์ สัตย์ปิยะธรรม และครอบครัว 2,000  
130 คุณศุภลักษณ์ สุหิรัญญวนิช 2,000  
131 คุณนงนภัส พิกุลผล ผอ.โรงเรียนบ้านป่าคลอก 2,000  
132 คุณสัญญา สุทธิบัญชา  และครอบครัว 2,000  
133 คุณกษิดิ์เดช พังงา  ผอ.โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 2,000  
134 คุณจันทร์เพ็ญ รักต์เธียรธรรม หรือตันอธิคม 2,000  
135 คุณณีรนุช คงสมิต และครอบครัว 2,000  
136 คุณปรีนาภา สุวรรณชาตรี และครอบครัว 2,000  
137 คุณศิริรัตน์ ขอเกียรติวงศ์ และครอบครัว 2,000  
138 คุณวัศพล มโนวงศ์ และครอบครัว 2,000  
139 คุณอาณาจักร ปันแก้ว 2,000  
140 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 2,000  
141 คุณรัชนี บุญเรืองกัณท์ 2,000  
  วิสุทธิ หริจันทนวงศ์    
142 โรงเรียน อบจ. สาธิต 2,000  
143 นายสุเนตร พิทักษ์วีรกุล และครอบครัว 2,000  
144 คุณสุมล อินทรานนท์ และครอบครัว 2,000  
145 มัทนียา สุริยมณฑล และครอบครัว 2,000  
146 นายอภัย นางวันดี  รัตน 2,000  
147 นางสุวภัทร สมุหธนากุล และครอบครัว 2,000  
148 นายอมรศิลป์ ปัญญาสิริกุล และครอบครัว 2,000  
149 นายวินิจ สุวรรณรัฐภูมิ และครอบครัว 2,000  
150 นภาพรรณ อิ่มหนำ ครอบครัวและเพื่อน 2,000  
151 ร้านนำศิลป์ ร้านหอแว่น ร้านวอชิงตัน 2,000  
152 แจ่มจันทร์ โมสิกะ 2,000  
153 แจ่มจันทร์ ศรีนพนิคม 2,000  
154 ไพฑูรย์ สุทธิพัฒนกิจ 2,000  
155 นางเบญญาภา ศรีเกตุสุรกุล และครอบครัว s แฮร์ดีไซน์ 2,000  
156 คุณอนันต์เทพ นาวี สมาชิกสภาเทศบาล และครอบครัว 2,000  
157 คุณอนงค์รัตน์ ทองบ่อ (พงษ์ทิพย์พิทักษ์) 2,000  
158 คุณเจริญ เจริญจิระตระกูล และครอบครัว 2,000  
159 คุณกวี ตันสุคตานนท์ 2,000  
  คุณจริยา เจริญจิระตระกูล และครอบครัว    
160 คุณสิทธิโชค เจริญจิระตระกูล และครอบครัว 2,000  
161 คุณกมล ค้าไกล 2,000  
162 คุณจิรวรรณ ทองชู 2,000  
  คุณรัตนา แซ่ตัน และครอบครัว    
163 คุณวีรวัฒน์ คุณพรทิพย์  เปี่ยมวิรัตติกุล 2,000  
  (ร้านพรทิพย์ทีสโตร์)    
164 ร้านโกแดง 4 ภาค และคุณชนิกา เพียรเจริญ และเพื่อน 2,000  
165 โรงเรียนบ้านอ่าวปอและโรงเรียนบ้านท่าเรือ 2,000  
166 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์) 2,000  
167 เทศบาลเชิงทะเล   2,000  
168 นายดาวเรือง ชัยแสนทา 2,000  
  คุณระวิกาญจน์ แก้วแมว และโรงกลึงพรชัย    
169 หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ   2,000  
170 ไพรัตน์ และคณะ 2,000  
171 ร.ร.ปลูกปัญญาในพระอุปถัมป์ 5,000  
172 นางสมจิต ทองสมบัติ ครูอาวุโส 3,000  
173 ร.ร.ภาษาและคอมพิวเตอร์อีกกีฟิ ภูเก็ต 2,000  
174 ร.ร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 2,800  
175 โรงแรมแนป ป่าตอง 6,293  
176 นายเจริญ บุญช่วย และครอบครัว 2,000  
177 คุณศุภโชค  พิชัยรัตน์ 2,000  
178 ร.ร.เทศบาลตำบลรัษฎา 2,090  
179 ห้องนาฏศิลป์ ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว 2,100  
180 คุณเกมส์ ไกรทัศน์   3,000  
181 มูลนิธิเทพราศี   10,000  
182 มูลนิธิพรหมมณีศรี   10,000  
183 คุณอนันต์  แต่บุญญานุภาพ 20,000  
184 โกต้า ข้าวมันไก่   6,240  
185 นายวิชัย  พงศ์ชัยศิริกุล และครอบครัวสโมสรโรตารีทุ่งคา 2,000  
186 บริษัท สร้างถนนธนิตธุรกิจ จำกัด 2,000  
187 คุณสุชาติ  เจี่ยสกุล   2,000  
188 คุณสุทธิพัทธ์ ทออิไพพิทษ์ คุณเกียลดิ ริศลใล 4,000  
189 คุณจำเริญ แซ่ตัน และครอบครัวและเพื่อนๆ 25,000  
190 คุณณรงค์ คุณมนสิริ เห้งสวัสดิ์ 2,000  
191 รองฯดารณี ขันติพิพัฒน์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 8,100  
192 ท่านประธานกองปราบอาสาศูนย์ภูเก็ต แมนไกรฤกษ์ 2,000  
193 คุณต้นตาล จิรพันธุ์ และครอบครัว ร้านโมเดิร์นเวดดิ้งภูเก็ต 2,000  
194 คุณโชติ  ตั้งวินิต และครอบครัว (ครัวโชติรส) 2,000  
195 คุณสนั่นศิลป์ เพ็งเพชร ร้านอภิชาญา (วงเวียนม้าน้ำ) 2,000  
196 คุณทวี คุณสวาท กลับศรี และครอบครัว 2,000  
197 คุณทวี นาวีการ   2,000  
198 ร้านขายยาดีน่า    2,000  
199 ชมรมไทเก๊ก (สะพานหิน) 2,000  
200 ร้านผัดไท (สะพานหิน) 4,180  
201 คุณไพรัตน์  และคณะ 2,000  
202 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 4,206  
203 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 5,000  
204 นายยกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษา เลขานายก สมาชิกเทศบาลนครภูเก็ต "กลุ่มคนหนุ่ม" 10,000  
205 ชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 3,000  
  ในพระอุปถัม ฯ      
206 คณะ ส.อบจ. ภูเก็ต   2,000  
207 นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ 2,000  
208 คุณทวัฒน์ จันทร์ศิลา  และครอบครัว 6,000  
209 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ 10,000  
210 นายสมยศ  (รองนายกเทศบาลตำบลวิชิต) 2,000  
211 คุณธงชัย-คุณกรรณิกา  โกยสมบัติ 2,000  
212 นายจิรายุส ทรงยศ 2,000  
213 คุณทนงเกียรติ นิรภัยวงศ์  และครอบครัว 2,000  
214 นายราเชน พันทรกิจ 2,000  
215 อ.ธงชัย อรรจนพงศา (แซ่อ๋อง) 2,000  
  มหาวิทยาลัยบูรพา      
216 นายวรินทร์ นาคชัยเนรมิต 2,000  
217 คุณจิตรณรงค์  ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน 2,000  
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง    
218 ครูเจษฎา สินมาก 2,500  
219 บริษัทเส้งโห ภูเก็ตจำกัด 2,000  
220 คุณอนจิชัย จิตต์ศักดิวัตร และครอบครัว 2,000  
221 โครงการปันเงินทอนกับร้านหนังสือเส้งโห 2,000  
222 ร้านหนังสือเส้งโห   2,000  

  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ