ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

สอบผ่าน สสวท รอบแรก

เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี 
สอบผ่าน สสวท รอบแรก
สาระคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กชายธนูพล  เกียรติเดช สอบผ่าน
วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.6
เด็กชายศักย์ศรณ์  พงษ์ทิพย์พิทักษ์   สอบผ่าน
วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.6
 เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยศรี  สอบผ่าน
วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.6
สอบผ่าน  สสวท  รอบ
แรก

  ๖ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ