ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัล กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม

กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง 2558

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลที่ 3
ด.ญ.ปณาลี สุดเดือน
ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 1
ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ ตันติปุษปรรฆ
ช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลที่ 3
ด.ญ.บัยดูรี่ บุญดี

  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

<< กลับ