ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลกีฬาระดับภาคใต้ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 33

รางวัลการแข่งขัน กีฬาระดับภาคใต้ รอบคัดเลือก ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 21 – 30 ต.ค. 58


กีฬา เปตอง
รายชื่อนักกีฬา เปตอง ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท ทีม รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
1.ดช.อินทฤทธิ์ แสนสุข
2.ดช.อนุรักษ์ จันทร์แปลง
3.ดช.ณัฐวุฒิ สุภาวรรณ
รายชื่อนักกีฬา เปตอง ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
1.ดช.ณัฐวุฒิ เพ็ชรฤทธิ์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอุบลวรรณ คงประสม นางสาวณภทร เย็นสนิท
กีฬา กระโดดสูง
รายชื่อนักกีฬา กระโดดสูง ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย สถิติ 1.50 เมตร
1.ดช.ภูดิท ทรงสวัสดิ์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี
กีฬา กรีฑา
รายชื่อนักกีฬา วิ่ง 4*100 เมตร ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย สถิติ 46.21 วินาที
1. ดช.ชัยวุฒิ สืบศักดิ์
รายชื่อนักกีฬา วิ่ง 4*100 เมตร ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย สถิติ 46.21 วินาที
1.ดช.ณัฐวุฒิ แก้วกลิ่น
รายชื่อนักกีฬา วิ่งทางตรง 100 เมตร ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
1.ดช.ชัยวุฒิ สืบศักดิ์
กีฬา หมากฮฮส - กีฬา หมากรุกไทย
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน กีฬาระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 21 – 30 ต.ค. 58
รายชื่อนักกีฬา หมากฮฮส รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1
1.ดช.อดุลวิทย์ สุธีกาญจโนทัย
รายชื่อนักกีฬา หมากรุกไทย รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1
1.ดช.สิทธิชัย องค์วิมลการ
รายชื่อนักกีฬา หมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.ดญ.สุกัญญา ศรีอ่อน
รายชื่อนักกีฬา หมากรุกไทย รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.ดช.วราพงษ์ วัฒนวงศ์ขจร
รายชื่อนักกีฬา หมากรุกไทย รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.ดญ.กนิศ เปิ้นแหง
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางวิภัสรา เกษมสมาน
นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก
กีฬาแบดมินตัน
รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัล
1.ดช.ไพโรจน์ ฤทธิสิงห์
รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม , ประเภทหญิงเดี่ยว , ประเภทหญิงคู่
รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัล
1.ดญ.ชนมน วงศ์ทัพพสาร

รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
1.ดญ.ธณาวดี เฟื่องฟู
รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 12 ปี และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี , ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี ,ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 14 ปี
1.ดช.ชาคริต ดำรงราชศักดิ์
รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 14 ปี
1.ดช.เปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์
รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 14 ปี
1.ดช.พสิษฐ์ พลมาตย์
รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 14 ปี
1.ดญ.สิรินภา ไชยโยธิน
รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 14 ปี
1.ดญ.รัศมี ทองสุข
รายชื่อนักกีฬา แบดมินตัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 14 ปี
1.ดญ.สิริลักษณ์ ธีรภาพพงศ์พันธ์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสมจิตร์ จันทร์งาม นางสาวศจีประภา ธิมา
กีฬาฟุตซอลชาย
รายชื่อนักกีฬา ฟุตซอล ชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
1.ดช.ชานนท์ จำปาดะ
2.ดช.จักรภัทร สุนทรนัฎ
3.ดช.วรเมธ สุ่นอัมพร
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นายเจษฎา สินมาก นางสุเนตร สินมาก

กีฬาฟุตซอลหญิง
รายชื่อนักกีฬา ฟุตซอลหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี
1.ดญ.กุลกัญยา นินละเอียด
2.ดญ.วิรดา วิชิตบุตร
3.ดญ.ชฎาพร สารบรรณ
4.ดญ.วิชสินี ทรัพย์ศรีอนันต์
5.ดญ.ยมลพร สำเนียง
6.ดญ.ชฎธาร ราชัย
7.ดญ.ธันญพร ทองสอน
8.ดญ.เมธาวี บุญศรีรัมย์
9.ดญ.อริสรา เจียรนัย
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นายชัยรัตน์ อัยสุวรรณ์นางสาวกนกวรรณ สุรชาติ
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด หญิง
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 12 ปี
1.ดญ.ธัญวัลย์ เกตุทอง
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นายสมคิด พลเยี่ยม
รายชื่อนักกีฬา กีฬาเทเบิลเทนนิส ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับ 1
1.เด็กหญิงณัฐธิดา เอกศิลป์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกมลชนก นาคชัยเนรมิต

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

<< กลับ