ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลจากการสอบบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

รางวัลจากการสอบบริษัท เสริมปัญญา จำกัดเด็กหญิงพนิชชา เริงนพดล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของประเทศ ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กชายชนกชนม์ ธนาภิบาลวงษา ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ของประเทศ ได้รับโล่
เกียรติยศ และทุนการศึกษา ๕๕๐ บาท ระดับชั้น ป.๖ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงพูนนภา แซ่ตัน ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ ของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท ระดับชั้น ป.๕ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เด็กชายเปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ ของภาคใต้ ได้รับเกียรติยัตร และทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท ระดับชั้น ม.๒ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เด็กหญิงพนิชชา เริงนพดล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของจังหวัดภูเก็ต ระดับชั้น ป.๕ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงอินทิรา จิรัชตกุล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของจังหวัดภูเก็ต ระดับชั้น ป.๕ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เด็กชายณัฐวุฒิ โรจนพิทยากุล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของจังหวัดภูเก็ต ระดับชั้น ป.๖ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เด็กหญิงเบญจมาศ ประทุมมาศ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของจังหวัดภูเก็ต ระดับชั้น ม.๑ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เด็กหญิงศิริกานต์ กลางพระเนตร เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของจังหวัดภูเก็ต ระดับชั้น ม.๒ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชมชื่น เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของจังหวัดภูเก็ต ระดับชั้น ม.๓ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เด็กหญิงเมธาวี ทองอ่อน เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของจังหวัดภูเก็ต ระดับชั้น ป.๖ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

<< กลับ