ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

ผลการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

ที่ รายการ ชื่อนักเรียน ได้รับรางวัล ชื่อครู
1 คัดลายมือภาษาไทย  ป.4 - 6 เด็กหญิงศิรดา เทียบท่าทอง ชนะเลิศ น.ส.เจนจิรา เพ็ชรสุด
2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงพิศชา เอ้งฉ้วน ชมเชย นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน
  ป.4 - ป.6      
3 โครงงานสังคมศึกษา ป.4 - ป.6 เด็กหญิงชนานันท์ ชลกิจ ชมเชย นางสาวจิราวรรณ แสงมณี
    เด็กหญิงฎีกาแก้ว  เวียงคำ   นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก
    เด็กหญิงนฎา คหาปะนะ    
4 โครงงานภาษาไทย ม.1 -3 เด็กชายจิราวุฒิ  สาแรก ชมเชย นางอุบล  หลงขาว
    เด็กหญิงชฎาธาร  ราชัย   นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี
    เด็กหญิงภัคจิรา เหมหมัน    
5 โครงงานสังคมศึกษา ม.1 - 3 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   จิณณรัตน์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสุเนตร สินมาก
    เด็กหญิงมัทวัน   เผือกบัวขาว   นายเจษฎา สินมาก
    เด็กชายอภิชัยรักษ์   สารอินจักร์    

 

  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

<< กลับ