ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลการประกวดบรรยายธรรม

ด.ญ.ทักษญา เชื้อนาคา 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา

จากการแข่งขัน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วันที่ 7 กันยายน 2558

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูอัญชลี สุเภากิจ

 

การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ระดับประถมศึกษา    วันที่ 31 สิงหาคม 2558    ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา

1.ด.ญ.มนัสพร จีนเดิม    2.ด.ญ.จันทร์จิรา ทรงพระ    3.ด.ญ.ปณิดา  นพคุณปูทอง    4.ด.ญ.เสาวลักษณ์   ยอแสงรัตน์    5.ด.ญ.ปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย

6.ด.ญ.ปราณปรียา   สุวรรณโน      7.ด.ญ.ศุภาภรณ์  ทรงคุณ       8.ด.ญ.ลภัสรดา   หลิมพัฒนสกุล     9.ด.ญ.ชัญญา  ไสรินทร์   

10.ด.ญ.วัลลิกา  ประชุมชัย    11.ด.ญ.ภคพร   เขียวรื่นรมย์      คุณครูควบคุม    คุณครูกมลชนก นาคเนรมิต  และ คุณครูจิราวรรณ แสงมณี

  ๙ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ