ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนต้นโพธิ์

ขอเชิญนักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนต้นโพธิ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ