ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

มอบเงิน

คณะกรรมการชมรมเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซื่อ ๒๕๕๗ มอบศาลาส่งเสริมการอ่าน ๑ หลัง พร้อมเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ