ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้

ผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้  "เมืองลุงวิชาการ"  ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่ รายการ ชื่อนักเรียน ได้รับรางวัล ชื่อครู
1 คัดลายมือภาษาไทย  ป.1 - 3 เด็กหญิงปรีชญา  ทองดี เหรียญทอง อันดับ 17 นางสุมาลี  เฟื่องแก้ว
         
2 คัดลายมือภาษาไทย  ป.4 - 6 เด็กหญิงศิรดา เทียบท่าทอง เหรียญทอง ชนะเลิศ น.ส.เจนจิรา เพ็ชรสุด
         
3 คิดเลขเร็ว ป.4 - 6 เด็กหญิงธนพร หลักบ้าน เหรียญทอง ชนะเลิศ น.ส.แจ่มจันทร์ วัฒนวงศ์อนันต์
         
4 คิดเลขเร็ว ม.1 -3 เด็กชายกษิดิศ สกุลวงศ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ น.ส.สมจิตร์  จันทร์งาม
         
5 การแข่งขันอัจฉริยภาพ เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.พิชชาภรณ์ ก้งซ้าย
  คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3      
         
6 การแข่งขันอัจฉริยภาพ เด็กชายศักย์ศรณ์   พงษ์ทิพย์พิทักษ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ น.ส.พิชชาภรณ์ ก้งซ้าย
  คณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6      
         
7 ตอบปัญหาสารานุกรม ป.4 -6 เด็กหญิงณัฐกานต์  ติรวัฒนะ เหรียญทอง อันดับ 4 นางสาวอนงค์  อินเอิบ
    เด็กชายธนวุฒิ เกื้อชู    
    เด็กชายนิติธร หมื่นเดช    
8 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงพิศชา เอ้งฉ้วน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน
  ป.4 - ป.6      
9 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงเมธาวี บุญศรีรัมย์ เหรียญทอง อันดับ 4 นายธวัชชัย ชุมทับ
  ม.1 -ม.3      
         
10 โครงงานภาษาไทย ป.4 - ป.6 เด็กหญิงภัทรกร เจริญจิระตระกูล เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวพิชญาภัค บุญประเสริฐ
    เด็กหญิงรวิวรรณ สมเคราะห์   นางสาวกันติชา  วีระสุข
    เด็กหญิงแสนสิริ ภวัครานนท์    
11 โครงงานสังคมศึกษา ป.4 - ป.6 เด็กหญิงชนานันท์ ชลกิจ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิราวรรณ แสงมณี
    เด็กหญิงฎีกาแก้ว  เวียงคำ   นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก
    เด็กหญิงนฎา คหาปะนะ    
         
12 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 เด็กหญิงกุลฑีรา เพ็ชรภักดิ์ เหรียญเงิน  อันดับ 19 นางสาวกฤษณา  สุตพรม
    เด็กหญิงศศิธร  แก้วสวัสดิ์   นางพิกุลทอง สุทธิประภา
    เด็กหญิงศิรินทร์ธร สุทธินนท์    
13 โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4 - ป.6 เด็กหญิงวรงค์พร เนื่องไผ่ เหรียญเงิน  อันดับ 12 นางสาวจริยา พวงจันทร์
    เด็กหญิงวริศรา รัฐกาย   นางสาวนันธิดา  แสงจันทร์
    เด็กหญิงเมธาวี ทองอ่อน    
14 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เด็กหญิงธัญญพัทธ์ สุวรรณลอยล่อง เหรียญเงิน  อันดับ 12 นางดาว  ศิริอนันต์
  ป.4 - ป.6 เด็กชายภควัฒน์  วิภามาศ   นางสาวอุบลวรรณ คงประสม
    เด็กหญิงรัตติกาล สีทองสุก    
15 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวิเชียร เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมคิด พลเยี่ยม
  ม.1 - ม.3 เด็กหญิงศิรินยา ยืนยงค์   นางสาวธุมวดี  ทองนะ
    เด็กหญิงศิโรธร ดำสัย    
16 โครงงานศิลปะ เด็กหญิงณัฐมน  แซ่เฮง เหรียญทอง ชนะเลิศ นายชรินทร  ทองเสมอ
  ป.4 - ป.6 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ มีมานะ   นางสาวนิตญา เพ็งช่วย
    เด็กชายสิทธิราษฎร์ ปะวะโพตะโก    
17 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เด็กหญิงศิริกานต์ กลางพระเนตร เหรียญทอง  อันดับ 10 นางอุบล  หลงขาว
  ม.1 - ม.3      
18 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เด็กหญิงคันธารัตน์ หนูเกตุ เหรียญทอง  อันดับ 4 นางสาวสราวรรณ  แต้มต่อผล
  ป.1 - ป.3 เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม    
         
19 อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4 - 6 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาววรรณี  ฐิติมานะกุล
    เด็กหญิงพิจักษญา เสถียรจิตร    
         
20 อัจฉริยภาพทางสังคม ม.1-3 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชมชื่น ได้เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสุเนตร สินมาก
    เด็กชายเปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์    
         
21 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เด็กหญิงปุณยนุช  ชื่นโชคนำชัย เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน
  ป.4 - 6      
22 โครงงานภาษาไทย ม.1 -3 เด็กชายจิราวุฒิ  สาแรก เหรียญทอง ชนะเลิศ นางอุบล  หลงขาว
    เด็กหญิงชฎาธาร  ราชัย   นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี
    เด็กหญิงภัคจิรา เหมหมัน    
23 โครงงานสังคมศึกษา ม.1 - 3 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   จิณณรัตน์ เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสุเนตร สินมาก
    เด็กหญิงมัทวัน   เผือกบัวขาว   นายเจษฎา สินมาก
    เด็กชายอภิชัยรักษ์   สารอินจักร์    
24 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.4-6 เด็กชายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสุมาลี เฟื่องแก้ว
25 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.1-3 เด็กหญิงบัยดูรี่  บุญดี ได้เข้าร่วม  ลำดับที่ 24 นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี
26 การประกวดรำวงมาตรฐาน เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ช่วยศรี เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 8 นางสมถวิล พรหมฤทธิ์
  ป.1 - 6 เด็กหญิงนิติลักษณ์ ฉ่ำธีระธรรม    
    เด็กชายพีรภัทร  มหิมา    
    เด็กชายวัชรพงศ์ จันทร์ไชยแก้ว    
    เด็กหญิงสวรส จันทร์ฝาก    
    เด็กหญิงสโรชา  คนธเจริญศรี    
    เด็กชายอภิสิทธิ์ ช่วยแดง    
    เด็กชายเมทนี ศรีเพ็ชรสัย    
27 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ เด็กหญิงจันทร์จิรา ทรงพระ เหรียญเงิน  ลำดับ 17 นางสาวธนิดา ปากบารา
  เหลือใช้ ป.4 - 6 เด็กหญิงชลธาร  บุญชด    
    เด็กหญิงทิพากร พลเยี่ยม    
28 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เด็กหญิงเมธาวี   ซุงสุวรรณ เหรียญเงิน  ลำดับ 6 นางสุวรรณา  วิลเลี่ยมส์
  ม.1 -3      

 

  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ