ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

คนเก่ง o-net เต็ม ๑๐๐ คะแนน

คนเก่ง o-net เต็ม ๑๐๐ คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์

๑.เด็กหญิงภัคจิรา  กองเงิน

๒.เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อมิตรสูญ

 

  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ