ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

(รอบ ๒)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

                                     ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

                 เรื่อง  รายชื่อนักเรียนสำรองที่มีสิทธิเข้าเรียนผ่านการทดสอบห้อง คณิต - วิทย์

                           เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๘  

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

 

 

 

1

0029

เด็กชายเตชินท์

อักษรชู

 

 

 

 

2

0014

เด็กชายวันชัย

หมายพงศ์พัฒนา

 

 

 

 

3

0017

เด็กชายวรพรต

คุ้มกิจ

 

 

 

 

4

0060

เด็กหญิงรวิวรรณ

ธรรมาภิรมย์

 

 

 

 

5

0062

เด็กชายเทพพิทักษ์

จิรสุนทรชัย

 

 

 

 

6

0036

เด็กหญิงพรนภา

จอมส่อง

 

 

 

 

7

0003

เด็กชายยงยศ

เอ่งฉ้วน

 

 

 

 

8

0049

เด็กชายเทพพิทักษ์

อยู่เย็น

 

 

 

 

9

0002

เด็กหญิงณัฐนิช

ตติยากรกุล

 

 

 

 

10

0005

เด็กชายชิษณุพงศ์

ทองฤทธิ์

 

 

 

 

11

0043

เด็กชายณัฐวุฒิ

สุภาวรรณ์

 

 

 

 

12

0011

เด็กชายธรวัฒน์

ดาวกระจาย

 

 

 

 

13

0055

เด็กชายธีรสุต

ปานเม่ง

 

 

 

 

     ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว มอบตัวและชำระเงิน ในวันศุกร์ที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๘

 

 

 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ ห้องธุรการ ชั้น ๒ อาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

 

 

 

                 หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

 

                            กรณีนักเรียนที่ติดสำรองจะเรียกลำดับถัดไปหากมีผู้สละสิทธิ์

 

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘

 

 

                                  ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

             เรื่อง  รายชื่อนักเรียนสำรองที่มีสิทธิเข้าเรียนผ่านการทดสอบ ห้อง ทั่วไป

                  เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๘  

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

 

 

 

1

0092

เด็กชายรัชพล

เรืองรัตน์

 

 

 

 

2

0014

เด็กหญิงอัญชลี

วารีศรี

 

 

 

 

3

0065

เด็กชายเกรียงไกร

เรืองนาค

 

 

 

 

4

0079

เด็กชายฐาปกร

เอียดชูทอง

 

 

 

 

5

0028

เด็กชายภาณุราษฎร์

ปะวะโพตะโก

 

 

 

 

6

0002

เด็กหญิงขนิษฐา

ฝ้ายเพ็ชร์

 

 

 

 

7

0043

เด็กหญิงชลิตา

ปัญญาทิพย์

 

 

 

 

8

0057

เด็กชายณัฐชนนท์

สังข์น้อย

 

 

 

 

9

0060

เด็กหญิงอนัญญา

พวงจันทร์

 

 

 

 

10

0078

เด็กชายณัฐพล

ทองชู

 

 

 

 

11

0096

เด็กชายธันวา

พรหมสูตร

 

 

 

 

12

0062

เด็กชายกิตติธัช

ไชราพ

 

 

 

 

13

0054

เด็กชายพีรพัฒน์

จันนก

 

 

 

 

14

0029

เด็กชายจิรันธนิน

แสงจันทร์

 

 

 

 

15

0049

เด็กหญิงกชนัทธ์

เหลือละมัย

 

 

 

 

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว มอบตัวและชำระเงิน ในวันศุกร์ที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๘

 

 

 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ ห้องธุรการ ชั้น ๒ อาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

 

 

 

                 หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

 

                            กรณีนักเรียนที่ติดสำรองจะเรียกลำดับถัดไปหากมีผู้สละสิทธิ์

 

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘

 

 

                                     ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

                เรื่อง  รายชื่อนักเรียนมีสิทธิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รอบ ๒   

                                            ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

 

 

 

 

1

เด็กหญิง ณัฐวดี

เพ็ชโกมล

 

 

 

 

 

2

เด็กชาย พรพิพัฒน์

วัฒนะกิจ

 

 

 

 

 

3

เด็กชาย ศิวะกร

สุภาธรรมกุล

 

 

 

 

 

4

เด็กชาย ปณิธาน

ตันติวัชรพันธ์

 

 

 

 

 

5

เด็กหญิง เบญจมาศ

ประทุมมาศ

 

 

 

 

 

6

เด็กชาย บารมี

ปานเทพ

 

 

 

 

 

7

เด็กหญิง ณัฐนรี

กาญจนมุกดา

 

 

 

 

 

8

เด็กชาย ชัยเจริญ

ปัจอังคาร

 

 

 

 

 

9

เด็กชาย ไตรวิชช์

ลายทิพย์

 

 

 

 

 

10

เด็กหญิง อริสรา

มณีสุวรรณ

 

 

 

 

 

11

เด็กหญิง อรชุมา

รังจ้อย

 

 

 

 

 

12

เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา

แซ่ติ้ว

 

 

 

 

 

13

เด็กหญิง ชุลีภรณ์

โชติชนะพงษ์

 

 

 

 

 

14

เด็กหญิง ปฏิพร

เผือกบัวขาว

 

 

 

 

 

15

เด็กชาย พิสิษฐ์

ลีลาเศรษฐกุล

 

 

 

 

 

16

เด็กชาย คุณานนท์

แก้วประดิษฐ์

 

 

 

 

 

17

เด็กชาย ยงวิสุทธิ์

ถือแก้ว

 

 

 

 

 

18

เด็กชาย ธนาธิป

ฤทธิเดช

 

 

 

 

 

19

เด็กชาย นพเก้า

ไกรเทพ

 

 

 

 

 

20

เด็กหญิง ณิชาภัทร

โยธารักษ์

 

 

 

 

 

21

เด็กชาย ก้าวกล้า

พรจินดาเวช

 

 

 

 

 

22

เด็กหญิง ชนาภรณ์

จินา

 

 

 

 

 

23

เด็กหญิง กรกานต์

วงศ์ฮ่อ

 

 

 

 

 

24

เด็กชาย อนันต์

ชินศรี

 

 

 

 

 

25

เด็กชาย ธนาดร

ผลเจริญ

 

 

 

 

 

26

เด็กหญิง ศิริวิมล

บุญยัง

 

 

 

 

 

27

เด็กชาย ธนชาติ

กองข้าวเรียบ

 

 

 

 

 

28

เด็กชาย จิรวัชร

ยอดพิชัย

 

 

 

 

 

29

เด็กหญิง ปิยะนุช

ศรีทันเดช

 

 

 

 

 

30

เด็กหญิง ธิติมา

บุญจันทร์

 

 

 

 

 

31

เด็กชาย นิติภูมิ

มิตรชื่น

 

 

 

 

 

32

เด็กหญิง ณัฏฐธิดา

จันทร์ยัง

 

 

 

 

 

33

เด็กหญิง วิมลรัตน์

วิชาเดช

 

 

 

 

 

34

เด็กหญิง วิมลทิพย์

โฮ่หนู

 

 

 

 

 

35

เด็กหญิง สุดารัตน์

พลพันธุ์

 

 

 

 

 

36

เด็กชาย นพพงศ์

เกษมโภค

 

 

 

 

 

37

เด็กชาย สรรเพชญ

เขตขันธ์

 

 

 

 

 

38

เด็กชาย จีรพงษ์

วินิจไพโรจน์

 

 

 

 

 

39

เด็กชาย รัฐภูมิ

แพรกม่วง

 

 

 

 

 

40

เด็กชาย ณัฐวัตร

ทำนา

 

 

 

 

 

 ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว มอบตัวและชำระเงิน ในวันศุกร์ที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๘

 

 

 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ ห้องธุรการ ชั้น ๒ อาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

 

 

 

                 หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘

 

 

  ๒ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ